Đọc thêm →

24/08/2013Lập trình trên máy CNC Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành 0 D.

Đọc thêm →

Choose cast and forged crankshafts for Chevy, Ford, and Mopar vehicles—and many others! Summit Racing carries all the top crankshaft manufacturers.

Đọc thêm →

The function of the crankshaft is to translate the linear reciprocating motion of a pistons into the rotational motion required by the automobile.

Đọc thêm →

A crankshaft—related to crank—is a mechanical part able to perform a conversion between reciprocating motion and rotational motion. In a reciprocating engine, it .

Đọc thêm →